The Best Sci-Fi TV Shows on Prime Video

The Sadness review: A blood-soaked zombie thrill ride | Digital Trends
The Sadness review: A blood-soaked zombie thrill ride | Digital Trends
May 13, 2022
ખનીજ માફિયાઓએ ફરી આળસ મરડી: મુન્દ્રા પંથકમાં સુજલામ સુફલામ યોજના હવે ગોબાચારી માટે આશીર્વાદરૂપ બની
ખનીજ માફિયાઓએ ફરી આળસ મરડી: મુન્દ્રા પંથકમાં સુજલામ સુફલામ યોજના હવે ગોબાચારી માટે આશીર્વાદરૂપ બની
May 13, 2022
The Best Sci-Fi TV Shows on Prime Video
The Best Sci-Fi TV Shows on Prime Video


Prime Video‘s sci-fi TV library has a lot to offer — if you’re willing to sift through its back catalogue. Prime Video has picked up three of the best sci-fi series out there: Counterpart, The Expanse and Orphan Black. If you’ve already watched that essential trio, there are more excellent sci-fi series worth a try.

Read moreBest Fire TV Stick in 2022

Scroll down to see our top picks for the best sci-fi TV shows you can stream right now on Prime Video.

Prime Video

For trippy sci-fi that asks you to turn on your wild theory generator, look no further than Outer Range. The sci-fi Western is set on the Abbott family ranch, where patriarch Royal (Josh Brolin) hides an almighty secret. When a stranger comes to town (Imogen Poots), he’s forced to confront his past, present and future, and not just in the metaphorical sense. Weird in ways you won’t expect, Outer Range is a solid sci-fi outing worth sticking with.

EPIX

This sci-fi horror centers on a small town plagued by mysterious and terrifying occurrences. When a family become lost, they’re sucked into a nightmare involving deadly creatures and equally deadly townspeople. With enough intrigue to keep you hooked and a strong protagonist in Harold Perrineau’s Sheriff Stevens, From is an engaging destination to spend time in.

Showtime/YouTube/Screenshot

The Man Who Fell to Earth (2022—)

This series, based on the Walter Tevis novel, features a stunning cast: Chiwetel Ejiofor plays an alien who lands on Earth in search of help from a brilliant scientist and Bill Nighy plays Thomas Jerome Newton, an alien who fell to Earth in the 1976 movie adaptation. The role was originally played by David Bowie and each episode in this sequel to the movie is named after one of Bowie’s songs. A more than solid, entertaining series that’s best watched without comparing it to previous material. Although, if you’re not a fan of split timelines, beware.

Amazon Studios

Amazon rescued The Expanse from the realm of canceled TV, bringing the series up to six seasons. Thank goodness it did, because The Expanse is smart sci-fi with realistic characters, high production values and a dash of detective noir. In a future where humanity has colonized the Solar System, a conspiracy threatens to start a cold war between the largest powers. A band of antiheroes find themselves at the center. Look forward to more space western themes in the consistently excellent later seasons.

Amazon Studios/YouTube/CNET Screenshot

The Black Mirror comparisons are inevitable with this British series about technology gone wrong. Set in a futuristic London, The Feed centers on an implant that lets people livestream their lives without needing to press a button on a phone. No, absolutely nothing goes wrong. An impressive cast includes David Thewlis and Michelle Fairley. While it’s not as polished or deep-cutting as Black Mirror, The Feed is still worth a look.

Amazon Studios

Upload’s blueprint combines Black Mirror and The Good Place to deliver a lighthearted take on the virtual afterlife. In the near future, humans can be uploaded into a digital heaven, where they can still interact with the living. Even when dead, computer programmer Nathan can’t escape his overbearing girlfriend. Meanwhile, he has help solving what might have been his own murder. An occasionally witty comedy set in an ever-intriguing digital space.

BBC Studios/YouTube/CNET Screenshot

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1981)

Before the 2005 movie starring Martin Freeman, Douglas Adams’ classic sci-fi comedy franchise brought this cult ’80s TV series. Making the most of visual trickery, the six-episode series successfully brought Arthur Dent, Ford Prefect, Trillian, Zaphod Beeblebrox and Marvin to the small screen.

Channel 4/YouTube/CNET Screenshot

Humans might not be entirely original, but the assembled parts sing. A British family purchases an artificially intelligent robot called a “synth” to help out with their busy lives. This grounded approach to sentient, possibly dangerous robots is one of Humans’ greatest strengths. At the sweet center: an innocent bond between the family’s youngest daughter and Gemma Chan’s elegant and efficient synth Anita. A mystery draws the family into the origins of the robots, who explore requisite philosophical themes such as humanity, pain, memories and reality.

Elizabeth Sisson

Electric Dreams (2017-2018)

Electric Dreams lives up to its name, each episode of the anthology series a vibrant, polished product whirring on the ideas of its source material: The works of Philip K. Dick. As with most anthologies, some episodes are better than others, but if you’re craving storytelling with Black Mirror-like setups, let this reverie slip over you.

Amazon Studios

The Man in the High Castle (2015-2019)

The Man in the High Castle imagines an alternate history where the Axis powers (Rome-Berlin-Tokyo) win World War II. Based on a Philip K. Dick novel, the series follows characters in the ’60s who live in a parallel universe, where Nazi Germany and the Empire of Japan control the US. But there’s impossible newsreel footage surfacing of a world where Germany and Japan lose the war, causing some to rebel. To really hammer home its dystopia credentials, The Man in the High Castle is steered by producer Ridley Scott. Fully realized and with a focused plot, this is gripping TV.

Starz/YouTube/CNET Screenshot

Counterpart stars J.K. Simmons playing off J.K. Simmons. Get excited about that for a second. Set in Germany during a cold war, the sci-fi thriller follows a lowly office grunt dejected by his grim life. Then one day, he rocks up at work and meets himself, but a better version from a parallel world. Secrets, tense action and a masterful dual-lead performance from Simmons make Counterpart a must-watch.

Amazon Studios/YouTube/CNET Screenshot

Tales from the Loop (2020—)

Not just another show about a small town where strange things happen, Tales from the Loop has layers beneath its beautiful surface. Based on a narrative art book by Swedish artist Simon Stålenhag, the series is stunning to look at. Meticulous, symmetrical frames somehow give off a painterly feel. The interconnected townspeople are similarly nuanced, their stories exploring loneliness, aging and the impact of technology.

BBC America

In more ways than one, Orphan Black is the Tatiana Maslany show. Before she becomes a household name thanks to Disney Plus’ upcoming She-Hulk, see her play no fewer than 14 characters in one series, including a hallucinated scorpion. Just let that sink in for a second. Orphan Black sews smart sci-fi concepts into a fast-paced thriller, galloping along with added mystery and comedy in its stride. A must-watch sci-fi series exploring the nature vs. nurture debate.

Related StoriesSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.