વધરનર

April 30, 2022
હું ગુજરાત છું: વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અસાધારણ યોગદાન આપી ગુજરાતનું ગૌરવ વધારનાર અગ્રણીઓને ‘ગુજરત રત્ન ગૌરવ એવોર્ડ’ સન્માન અપાશે

હું ગુજરાત છું: વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અસાધારણ યોગદાન આપી ગુજરાતનું ગૌરવ વધારનાર અગ્રણીઓને ‘ગુજરત રત્ન ગૌરવ એવોર્ડ’ સન્માન અપાશે

Gujarati News Local Gujarat Ahmedabad Gujarat Ratna Gaurav Award Will Be Given To The Leaders Who Have Made Gujarat Proud By Their Extraordinary Contribution In Various […]