કષતરમ

May 16, 2022
સન્માન: આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીને કૃષિ અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ FGI એવોર્ડ એનાયત કરાયો

સન્માન: આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીને કૃષિ અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ FGI એવોર્ડ એનાયત કરાયો

આણંદ7 કલાક પહેલા કૉપી લિંક આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીને રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના અંતર્ગત રૂ. 4.00 કરોડનો પ્રોજેક્ટ પણ તાજેતરમાં એનાયત થયેલ છે રાજ્યના વિકાસ માટે કાર્યરત […]
April 30, 2022
હું ગુજરાત છું: વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અસાધારણ યોગદાન આપી ગુજરાતનું ગૌરવ વધારનાર અગ્રણીઓને ‘ગુજરત રત્ન ગૌરવ એવોર્ડ’ સન્માન અપાશે

હું ગુજરાત છું: વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અસાધારણ યોગદાન આપી ગુજરાતનું ગૌરવ વધારનાર અગ્રણીઓને ‘ગુજરત રત્ન ગૌરવ એવોર્ડ’ સન્માન અપાશે

Gujarati News Local Gujarat Ahmedabad Gujarat Ratna Gaurav Award Will Be Given To The Leaders Who Have Made Gujarat Proud By Their Extraordinary Contribution In Various […]