અરબન

April 30, 2022
સ્વાસ્થ્ય સેવા માટે સુવિધા: અમદાવાદમાં હવે તમામ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પરથી પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન કાર્ડ કાઢી અપાશે

સ્વાસ્થ્ય સેવા માટે સુવિધા: અમદાવાદમાં હવે તમામ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પરથી પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન કાર્ડ કાઢી અપાશે

અમદાવાદએક કલાક પહેલા કૉપી લિંક આજે શાસક પક્ષ દ્વારા હેલ્થ એન્ડ સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ કમિટી મંજૂરી અપાઈ તમામ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ઉપર કાઢી આપવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ […]