વીજકંપનીનો બચાવ: જામનગરના બેડી વિસ્તારમાં 7ના બદલે 14 કલાકના વીજકાપથી લોકોમાં દેકારો

New Nintendo console tipped for 2024 release — it could be the Switch 2
New Nintendo console tipped for 2024 release — it could be the Switch 2
May 14, 2022
Happy Family Day 2022 Wishes, Quotes, Theme, Messages, Greetings
Happy Family Day 2022 Wishes, Quotes, Theme, Messages, Greetings
May 14, 2022
વીજકંપનીનો બચાવ: જામનગરના બેડી વિસ્તારમાં 7ના બદલે 14 કલાકના વીજકાપથી લોકોમાં દેકારો
કેબલ સળગી જતા વીજ પુરવઠો પૂર્વવત ન થયાનો વીજકંપનીનો બચાવ,લોકો વીજકચેરીએ ધસી ગયાSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.