પરંપરાનું જતન: વારલી પેન્ટીંગની કંકોત્રી,બળદગાડામાં વરરાજાની સવારી

દારૂના દૂષણથી 150 મહિલા વિધવા બની: ગુજરાતના નાડા ગામની કરુણ કહાણી, હાથમાં મૃતક પતિનો ફોટો રાખી મહિલાએ કહ્યું, મારા પતિ દારૂ પીને મરી ગયા, મારા ઘરમાં દારૂએ ત્રણનો ભોગ લીધો
દારૂના દૂષણથી 150 મહિલા વિધવા બની: ગુજરાતના નાડા ગામની કરુણ કહાણી, હાથમાં મૃતક પતિનો ફોટો રાખી મહિલાએ કહ્યું, મારા પતિ દારૂ પીને મરી ગયા, મારા ઘરમાં દારૂએ ત્રણનો ભોગ લીધો
May 15, 2022
ભાવ આસમાને: ચીખલી APMCમાં કેરીની હરાજી શરૂ, દશેરીનો મણનો રૂ.2456-કેસરનો 2300નો ભાવ બોલાયો
ભાવ આસમાને: ચીખલી APMCમાં કેરીની હરાજી શરૂ, દશેરીનો મણનો રૂ.2456-કેસરનો 2300નો ભાવ બોલાયો
May 15, 2022
પરંપરાનું જતન: વારલી પેન્ટીંગની કંકોત્રી,બળદગાડામાં વરરાજાની સવારી
નવસારી િજલ્લામાં ચીખલીના ખાંભડા ગામે લગ્ન પ્રસંગમાં ધોડિયા સમાજની પરંપરા જાળવવા અનોખી જાન નીકળી,શિક્ષક વર-વધુનું આિદવાસી પરંપરાનું જતનSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.